رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سنگبری استان اصفهان با بیان این که درحال حاضر استان اصفهان با دارا بودن دو هزار واحد سنگبری کشور از شش هزار واحد موجود بیشترین سنگ کشور را تولید می کند. افزود: این واحدهای سنگبری بیش از پنجاه درصد از سنگ مورد نیاز در کشور را تولید می کنند و از این رو می توان اصفهان را به عنوان قطب صنعت سنگ و پایتخت سنگ در کشور نامید.

ارائه شده از مجله شهر سنگ